Cung ứng các phụ gia đặc thù, hương liệu tự nhiên có chọn lọc dùng để cải tạo chất lượng sản phẩm một cách rõ rệt cho từng loại bánh phù hợp trong môi trường Việt Nam …